Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge (PLH) té una doble naturalesa. D’una part, constitueix l’instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de les competències pròpies de l’ajuntament. D’altra banda, constitueix també un instrument de planificació i programació en desenvolupament de la legislació d’habitatge, amb la funció de determinar les propostes municipals en política d’habitatge i constituir la proposta marc per a concertar aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya, tal com ve definit en els articles 10 i 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge.

És un document tècnic que té com a finalitats, d’una part definir les polítiques locals d’habitatge, i d’altre possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments.

El contingut del present Pla Local d’Habitatge s’ajusta, d’una part a la Guia metodològica per a la redacció de plans locals d'habitatge 2014, desenvolupada per la Gerència de Serveis d’Habitatge Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona en les seves funcions d’assistència tècnica als municipis en matèria d’habitatge; i d’altra part, al contingut definit per als PLH en l’article 14 de la Llei 18/2007; i articula els continguts en dos apartats clarament diferenciats: un primer bloc d'anàlisi i diagnosi de l'estat de l'habitatge al municipi i un segon bloc referit al pla d'acció.

El contingut del Pla Local d’Habitatge de Vilafranca del Penedès 2021 - 2026 es concreta en la Memòria i els seus annexos de Plànols i Informe de participació. El treball, tot i que es centra en el municipi de Vilafranca del Penedès, s’ha desenvolupat a partir d'una anàlisi més àmplia del territori, utilitzant dades de tot Catalunya publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya i altres fonts d’informació.

Consulteu el contingut íntegre del Pla Local d'Habitatge en el seguent enllaç (pdf).

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici